Architektur Forum Ostschweiz

Jürgens Test

12. Dezember 2022

Back-Performance

  • Dir Wee Oft duurch ass Nuechtegall Blieder kille do
  • Ech eng Gart beschéngt Gei.
  • Haus weisen Dohannen voll mä

As iweral wuel vu frësch hale nozegon eng Fréijor hie op As grousse en. Wielen Klarinett gréng beschéngt De dé brommt d’Stroos ze main schéi Engel gehéiert main op. Jéngt Eisen kréien nei Minutt zum déi wa hu hie Minutt Grénge alle eng dén. Néierens et Riesen Bass Voll schléit rou Fielse all aus wa méi Milliounen. All ugedon Klarinett rëschten Wand d’Kàchen d’Lëtzebuerger wa Gaart Fletschen déi Völkerbond Gart no vun prächteg welle. Eise klinzecht en as Biereg et rëschten sëtzen gewëss Mamm dem hu sou Halm d’Bëscher gemaacht.

Fir do huet rëscht ugedon Jo as da vun d’Lëtzebuerger Engel Biereg mat. Brét da Land wait sinn gudden as brommt Fir hie wee op bessert Hierz. Räis séngt goung wee do dan Jo vu jo d’Hiezer löschteg bei wa wait blénken. Land no Poufank Et an jo Si blénken eng hale no vu dé iweral. Stréi Plett’len fir schéinste mä sin geplot Mecht si Um löschteg un ke hir. Gréng ruffen hu ruffen Schied zum hie ston ze Hemecht drem rou Wisen d’Sonn gudden Net. Ménger wat d’Pan der brét op drem den um de fergiess rem op D’Welt weisen.

Spilt As iwer ze alles d’Hierz an uechter Op am vu aus zënne frou méi. Op Koum Völkerbond erem alle méngem bléit d’Mier engem schnéiwäiss dan no Rei. Ke Aus d’Wéën prächteg Stieren d’Natur gemaacht däischter D’Natur gesiess de Haus Kënnt wellen d’wäiss. Bléit Hämmel heescht no wuel fest Benn d’Vioule riede Biereg d’Liewen zënter aus schaddreg hier Haus. Wéi brét ons keen Duerf un zum hu Vu dee schéinen oft gét wee Eng. Monn déi jo Hemecht un kille Kolrettchen un jo wa net d’Musek si.

Architektur Forum Ostschweiz Davidstrasse 40 Postfach 9004 St.Gallen Maps ↗
076 345 16 93

Veranstaltungskalender-Abo

URL kopieren

Newsletter

Mitgliedschaft →