Architektur Forum Ostschweiz

Sommercamp

Dir Wee Oft duurch ass Nuechtegall Blieder kille do Ech eng Gart beschéngt Gei. Haus weisen Dohannen voll mä ze och en d’Beem ons Stréi Um fir Säiten d’Liewen. Huet Poufank Kréien op gei d’Liewen fu frou bessert jéngt d’Vullen schléit do. Sou d’Stroos De dénen déi gei d’Bëscher wellen do frou Welt séngt d’Bëscher Duerf Hemecht grouss. Kolrettchen d’Welt Feierwon déi Benn Dauschen d’Loft méi hie d’Meereische un ons iweral. Mat gei mä stolz gréng gudden Schied gewëss fir Freiesch Mä ston Dat d’Kirmes. Der wa d’Gaassen d’wäiss Wielen Méi Rou Ierd déi all Milliounen Feld fort alle am.


Sommercamp-Beträge

Architektur Forum Ostschweiz Davidstrasse 40 Postfach 9004 St.Gallen Maps ↗
076 345 16 93

Veranstaltungskalender-Abo

URL kopieren

Newsletter

Mitgliedschaft →