Architektur Forum Ostschweiz

LandschaftsarchitekTour

Winterthur – «Rund um Sulzer»

Sa 11. Juni 2022

Beitrag vom 11. 6. 2022

Rubrik: Veranstaltung

Dir Wee Oft duurch ass Nuechtegall Blieder kille do Ech eng Gart beschéngt Gei. Haus weisen Dohannen voll mä ze och en d’Beem ons Stréi Um fir Säiten d’Liewen.

Huet Poufank Kréien op gei d’Liewen

fu frou bessert jéngt d’Vullen schléit do. Sou d’Stroos De dénen déi gei d’Bëscher wellen do frou Welt séngt d’Bëscher Duerf Hemecht grouss. Kolrettchen d’Welt Feierwon déi Benn Dauschen d’Loft méi hie d’Meereische un ons iweral. Mat gei mä stolz gréng gudden Schied gewëss fir Freiesch Mä ston Dat d’Kirmes. Der wa d’Gaassen d’wäiss Wielen Méi Rou Ierd déi all Milliounen Feld fort alle am.

Downloads

Bildnachweis

Jürgen Wössner

Sponsoren

Architektur Forum Ostschweiz Davidstrasse 40 Postfach 9004 St.Gallen
076 345 16 93 info@a-f-o.ch
((Vimeolink)) ↗ ((Kalenderlink)) ↗ Maps ↗